Binnen de School met de Bijbel, het Visnet te Grafhorst , worden leerling- en persoonsgegevens verwerkt en beheerd ten behoeve van het onderwijs. De school, als verwerkingsverantwoordelijke, beschouwt het beschermen en beveiligen van persoonsgegevens en de privacy als een grote verantwoordelijkheid. Middels deze privacyverklaring informeren wij u over de maatregelen die de school toepast om persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Ook is deze privacy verklaring bedoeld om u op de hoogte te stellen van de rechten die u heeft als ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger met betrekking tot de verwerkingen.

Reikwijdte en doelstelling

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die van betrokkene worden verwerkt, waaronder leerlingen, ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van de School met de Bijbel, het Visnet te Grafhorst. Deze verklaring heeft tot doel:

 • Het bieden en organiseren van het onderwijs, waaronder leerlingbegeleiding.
 • Het beschermen van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.
 • Het waarborgen van een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarvoor de school verantwoordelijk is.

 

Belangrijke begrippen

 • Persoonsgegevens:

Alle gegevens van de betrokkene (een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), waaronder naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, cijferlijsten en prestaties, klachten, rapportages, waaronder medische gegevens, correspondentie, beeldmateriaal, loginnamen en wachtwoorden met betrekking tot applicaties voor onderwijsdoeleinden.

 • Verwerking van persoonsgegevens:

Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

 • Betrokkene:

De leerling, ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

 • Verwerkingsverantwoordelijke:

De School met de Bijbel, het Venster te Amersfoort stelt als verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast, zoals bijvoorbeeld in het leerlingvolgsysteem.

 • Verwerker:

De persoon en/of organisatie die in opdracht van de school (als verwerkingsverantwoordelijke) persoonsgegevens verwerkt.

Soorten persoonsgegevens

Vanaf de aanmelding van een leerling bij de school worden er persoonsgegevens verzameld, zoals NAW-gegevens, burgerservicenummer, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, levensbeschouwing/kerkgenootschap en contactgegevens van de huisarts. Ook verzamelt de school informatie over de ouders en/of wettelijk vertegenwoordigers, zoals NAW-gegevens, beroep en opleidingsniveau. Voor dit laatste wordt altijd specifiek toestemming gevraagd. De school hanteert de wettelijk gestelde bewaartermijnen en bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Beveiligen en beschermen van persoonsgegevens

De school heeft organisatorische en technische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen. Deze maatregelen bestaan uit:

 • Het toepassen van een intern privacy- en informatiebeveiligingsbeleid.
 • Het bevorderen van bewustwording bij medewerkers met betrekking tot risico’s op verlies, vernietiging en/of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • Accountbeheer en autorisatie om alleen medewerkers toegang te verlenen tot de benodigde informatie voor de uitoefening van hun functie binnen de school.
 • Beveiliging en versleuteling van persoonsgegevens.
 • Een actieve firewall en netwerkmonitoring voor het bewaken van het schoolnetwerk.
 • Het toepassen van software ter bestrijding van spam, virussen en malware.
 • Het veilig versturen van persoonsgegevens middels een beveiligde e-mail.
 • Het hanteren en monitoren van bewaartermijnen, zodat gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.
 • Het periodiek analyseren en verbeteren van het schoolbeleid met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens en de privacy.

Rechten betrokkenen

De AVG geeft de betrokkene een aantal rechten. De school erkent deze rechten en handelt in overeenstemming met deze rechten.

 • Recht op inzage

Elke betrokkene waarvan de school persoonsgegevens verzameld heeft, heeft het recht op inzage in de gegevens die worden beheerd. Indien nodig kan de school de identiteit controleren ter verificatie.

 • Recht op aanvulling en of wijziging van gegevens

De betrokkene heeft de mogelijkheid om een verzoek te doen tot verbetering, aanvulling of afscherming van persoonsgegevens.

 • Recht om gegevens te delen

De betrokkene heeft het recht om op eigen initiatief persoonsgegevens te delen met overige personen en/of andere organisaties.

 • Recht op verwijdering van informatie

Op het moment dat de betrokkene van mening is dat de school persoonsgegevens verwerkt waarbij geen sprake is van een grondslag of waarvoor geen toestemming is gegeven, kan de betrokkene de school verzoeken om de persoonsgegevens te vernietigen.

Op het moment dat de school een bovenstaand verzoek ontvangt, wordt de betrokkene binnen een maand schriftelijk geïnformeerd over de voortgang of afwijzing van het verzoek. Bij complexe verzoeken kan het zijn dat de school meer tijd nodig heeft om het verzoek te behandelen. De periode kan worden verlengd met 4 weken. Nadat het verzoek is gehonoreerd, zal de school het verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Intrekken toestemming

Wanneer er sprake is van toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals het maken van foto’s, kan de toestemming schriftelijk worden ingetrokken door de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger.

Gebruik website

Bij bezoek aan de schoolwebsite worden er door Google algemene gegevens bijgehouden ten behoeve van statistische analyses. Deze gegevens bestaan uit het verzamelen van het IP-adres en het tijdstip van het bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om in kaart te brengen hoe de website functioneert en om het aantal websitebezoekers inzichtelijk te maken. Ook worden deze gegevens gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Voor meer informatie over de wijze waarop Google omgaat met uw gegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google.

Klachten

Het heeft onze voorkeur om klachten bespreekbaar te maken met de betreffende leerkracht, directeur of de aangestelde functionaris gegevensbescherming. Mocht de ingediende klacht niet leiden tot het gewenste resultaat, dan is het mogelijk om een privacygerelateerde klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris gegevensbescherming

Namens de school is een functionaris gegevensbescherming, Jaap Jongeneel, geregistreerd bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien gewenst kunt u in contact worden gebracht met de functionaris gegevensbescherming. Neem voor de adresgegevens contact op met de administratie van de school of raadpleeg de schoolgids.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 02-06-2023.