Hieronder staat een samenvatting van onze visie. De complete visie staat in het schoolplan en ligt ter inzage op school.

Het doel van onze school willen we verwoorden naar een omschrijving van Dr. J. Waterink: "De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van Zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst." Vanuit dit doel zien wij de volgende opdracht voor de school: "Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs" (Spreuken 22: 6)