In september 2001 werd een nieuw gedeelte van de school geopend. Toen heeft onze school een extra naam gekregen. Tot die tijd heetten we de School met de Bijbel. Daar hebben we de naam 'Het Visnet" aan toegevoegd. We hebben bewust voor deze naam gekozen. Het verhaal staat in de Bijbel en is een gelijkenis die de Heere Jezus verteld heeft.

 

MattheĆ¼s 13 : 47 - 52:
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt; 48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende, lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. 49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan, en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden; 50 En zullen dezelve in den vurigen oven werpen; daar zal zijn wening en knersing der tanden. 51 En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Heere! 52 En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk Schrift-geleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. 53 En het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geƫindigd had, vertrok Hij van daar.