School met de Bijbel "het Visnet" is een schoolvereniging. Dat betekent dat de school zelfstandig is. Zij is niet afhankelijk van bijvoorbeeld de gemeente en ook niet organisatorisch verbonden met andere scholen.

Leden van de vereniging zijn de ouders van alle leerlingen. Samen vormen zijn de algemene ledenvergadering, het hoogste orgaan binnen de school. De school wordt bestuurd door een bestuur dat wordt gekozen door en uit de leden. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie. Alle leerkrachten samen vormen het team. Verder kent de school de wettelijk verplichte medezeggenschapsraad, waarin vertegenwoordigers van ouders en van het team zitting hebben.

De schoolvereniging is opgericht op 26 juni 1950 en draagt de naam: Vereniging tot het verstrekken van basisonderwijs op Gereformeerde grondslag te Grafhorst.


Uit de statuten:

Artikel 2: “…De Vereniging is gegrond op Gods Woord (Statenvertaling) overeenkomstig de Drie formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld op de Dordtse Synode in 1618/1619 en onderschrijft deze geheel en onvoorwaardelijk…”

Artikel 5, lid 1: “…De Vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en instandhouding van één of meer christelijke scholen voor basisonderwijs.

Leden van de Vereniging behoren deze artikelen te onderschrijven. Dit kan d.m.v. een formulier, te verkrijgen bij de directie of het bestuur. U kunt ook begunstiger van de Vereniging worden.

Het bestuur bestaat uit 7 leden en wordt uit de leden van de vereniging gekozen. Eén keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin o.a. het jaarverslag wordt behandeld en, indien aan de orde zijnde, nieuwe bestuursleden worden gekozen of zittende bestuursleden herkozen.