Directeur
De directeur is belast met de dagelijkse leiding van de school. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgesteld beleid. De directeur is vrijgesteld van lesgevende taken om zijn directietaken uit te voeren. Binnen het team is een plaatsvervangend directeur aangesteld om in onvoorziene situaties te kunnen waarnemen.

 

Leerkrachten
De groepsleerkracht is de verantwoordelijke voor het onderwijsleerproces in de groep. Hij/zij creëert een pedagogisch klimaat in de groep, waarbij ruimte is voor kinderen met specifieke leerbehoeften.

De groepsleerkracht geeft vorm aan het onderwijsprogramma, registreert de resultaten/leervorderingen (Leerlingvolgsysteem) en rapporteert intern aan het team en extern aan de ouders of begeleidende instanties. De groepsleerkracht is het eerste aanspreekpunt voor de ouders als het over het onderwijs aan hun kind gaat.

Belangrijke beslissingen aangaande het onderwijs aan uw kind worden altijd in teamverband genomen

 

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator is allereerst verantwoordelijk voor de zorgbreedte op school. Dit houdt o.a. in dat hij/zij belast is met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem (LVS). Aan de hand van deze toetsuitslagen en observaties uit de groep wordt bepaald wie extra begeleiding nodig heeft. De zorgcoördinator coördineert en bewaakt deze hulp en neemt, in overleg met de leerkracht, zo nodig contacten op met externe deskundigen, zoals een schoolbegeleider of orthopedagoog.

 

Remedial Teacher
De Remedial Teacher geeft hulp aan leerlingen die een extra steun in de rug nodig hebben. Er wordt hernieuwde instructie of instructie vooraf geven op onderwerpen die in de groep behandeld zijn of worden. Mocht uw kind meerdere keren extra hulp krijgen, dan stellen we u hiervan op de hoogte.